Heinz Starck & Co - Coblenz
Sportartikel aller Art - Heinz Starck & Co - Coblenz - Clemensstr.24


Timbre-monnaie Heinz Starck & Co à Coblenz - 5 pfennig brun sur fond vert - revers Timbre-monnaie Heinz Starck & Co à Coblenz - 5 pfennig brun sur fond vert - avers Heinz Starck & Co - Coblenz
Avers : vert - noir - jaune
5 pfennig brun sur fond vert
Capsule celluloïd - 33 mm

Cotation indicative :
  • Etat neuf : 50 €