Alfred Fränkel - Eigen
Schuhwaren - Alfred Fränkel - 120 eigene geschäft


Timbre-monnaie Fränkel ā Eigen - 5 pfennig brun sur fond vert - revers Timbre-monnaie Fränkel ā Eigen - 5 pfennig brun sur fond vert - avers Alfred Fränkel
Avers : estampé
5 pfennig brun sur fond vert
Capsule métal - 34 mm

Cotation indicative :
  • Etat neuf : 50 €