Fafnir - Aachen
Fafnir werke A.G - Aachen - Automobile - Fafnir


Timbre-monnaie Fafnir à Aachen - 10 pfennig orange sur fond rouge - revers Timbre-monnaie Fafnir à Aachen - 10 pfennig orange sur fond rouge - avers Fafnir - Aachen
Avers : estampé
10 pfennig orange sur fond rouge
Capsule aluminium - 33 mm

Cotation indicative :
  • Etat neuf : 50 €